मराठी विरुद्धार्थी शब्द | Virudharthi Shabd In Marathi With PDF | Opposite Words In Marathi

या आर्टिकल मध्ये तुम्हा सर्वां साठी सादर करीत आहे मराठी विरुद्धार्थी शब्द (Virudharthi Shabd In Marathi) जे तुम्ही ऑनलाईन वाचू शकता आणि मराठी विरुद्धार्थी शब्द pdf डाउनलोड पण करू शकता. 

virudharthi shabd in marathi

तर हे आहे काही विरुद्धार्थी शब्द मराठी मध्ये(300 opposite words in marathi)

Contents
 1. अ वरून विरुद्धार्थी शब्द
 2. आ वरून विरुद्धार्थी शब्द
 3. इ वरून विरुद्धार्थी शब्द
 4. उ वरून विरुद्धार्थी शब्द
 5. ए वरून विरुद्धार्थी शब्द
 6. क वरून विरुद्धार्थी शब्द
 7. ख वरून विरुद्धार्थी शब्द
 8. ग वरून विरुद्धार्थी शब्द
 9. घ वरून विरुद्धार्थी शब्द
 10. च वरून विरुद्धार्थी शब्द
 11. छ वरून विरुद्धार्थी शब्द
 12. ज वरून विरुद्धार्थी शब्द
 13. झ वरून विरुद्धार्थी शब्द
 14. ट, ठ आणि ड वरून विरुद्धार्थी शब्द
 15. त वरून विरुद्धार्थी शब्द
 16. थ वरून विरुद्धार्थी शब्द
 17. द वरून विरुद्धार्थी शब्द
 18. ध वरून विरुद्धार्थी शब्द
 19. न वरून विरुद्धार्थी शब्द
 20. प वरून विरुद्धार्थी शब्द
 21. फ वरून विरुद्धार्थी शब्द
 22. ब वरून विरुद्धार्थी शब्द
 23. भ वरून विरुद्धार्थी शब्द
 24. म वरून विरुद्धार्थी शब्द
 25. य वरून विरुद्धार्थी शब्द
 26. र वरून विरुद्धार्थी शब्द
 27. ल वरून विरुद्धार्थी शब्द
 28. व वरून विरुद्धार्थी शब्द
 29. श वरून विरुद्धार्थी शब्द
 30. स वरून विरुद्धार्थी शब्द
 31. ह वरून विरुद्धार्थी शब्द
 32. Marathi Virudharthi Shabd PDF

1. अ वरून विरुद्धार्थी शब्द

शब्द विरुद्धार्थी शब्द
अथ इति
अजर जराग्रस्त
अमर मृत्य
अधिक उणे
अलीकडे पलीकडे
अवघड सोपे
अंत प्रारंभ
अचल चल
अचूक चुकीचे
अडाणी शहाणा
अटक सुटका
अतिवृष्टी अनावृष्टी
अती अल्प
अर्थ अनर्थ
अनुकूल प्रतिकूल
अभिमान दुरभिमान
अरुंद रुंद
अशक्य शक्य
अंधकार प्रकाश
अस्त प्रारंभ
अडचण सोय
अपेक्षित अनपेक्षित
अशक्त सशक्त
अर्धवट पूर्ण
अमूल्य कवडीमोल
असतो नसतो
अपेक्षाभंग अपेक्षापूर्ती
अंथरूण पांघरूण
अग्रज अनुज
अनाथ सनाथ
अतिवृष्ट अनावृष्टी
अधोगती प्रगती
अबोल वाचाळ
अब्रू बेअब्रू
अल्लड पोक्त
अवखळ गंभीर
अवजड हलके


2. आ वरून विरुद्धार्थी शब्द

शब्द विरुद्धार्थी शब्द
आरंभ शेवट
आठवण विस्मरण
आशा निराशा
आता नंतर
आत बाहेर
आनंद दु:ख
आला गेला
आहे नाही
आळशी उद्योगी
आकर्षण अनाकर्षण
आकाश पाताळ
आतुरता उदासीनता
ओबडधोबड गुळगुळीत
आदर्श अनादर्श
आवडते नावडते
आवश्यक अनावश्यक
आज्ञा अवज्ञा
आधी नंतर
आघाडी पिछाडी
आजादी गुलामी
आशीर्वाद शाप
आस्था अनास्था
आदर अनादर
आडवे उभे
आयात निर्यात
आंधळा डोळस
ओला सुका
ओली सुकी
ओळख अनोळख

Read मराठी समानार्थी शब्द | Samanarthi Shabd In Marathi

3. इ वरून विरुद्धार्थी शब्द

शब्द विरुद्धार्थी शब्द
इकडे तिकडे
इथली तिथली
इष्ट अनिष्ट
इमानी बेइमानी
इच्छा अनिच्छा
इलाज नाइलाज
इहलोक परलोक

4. उ वरून विरुद्धार्थी शब्द

शब्द विरुद्धार्थी शब्द
उघडे बंद
उच नीच
उजेड काळोख
उदासवाणा उल्हासित
उभे आडवे
उमेद मरगळ
उंच बुटका
उच्च नीच
उतरणे चढणे
उत्तम क्षुद्र
उत्कर्ष अपकर्ष
उचित अनुचित
उदघाटन समारोप
उदास प्रसन्न
उदार अनुदार
उधार रोख
उधळ्या कंजूष
उपकार अपकार
उपदेश बदसल्ला
उपयोगी निरुपयोगी
उपाय निरुपाय
उलट सुलट
ऊन सावली
उगवणे मावळणे
उशिरा लवकर
उत्तेजन विरोध
उत्साह निरुत्साह
उद्धट नम्र
उदार कंजूष
उन्नती अवनती

Read मराठी पत्र लेखन | Marathi Letter Writing Format & Example

5. ए वरून विरुद्धार्थी शब्द

शब्द विरुद्धार्थी शब्द
एकदा अनेकदा
ऐटदार केविलवाणा
ऐच्छिक अनैच्छिक


6. क वरून विरुद्धार्थी शब्द

शब्द विरुद्धार्थी शब्द
कर्कश संजुल
कडक नरम
कळस पाया
कच्चा पक्का
कबूल नाकबूल
कडू गोड
कर्णमधुर कर्णकटू
कठीण सोपे
कल्याण अकल्याण
कष्टाळू कामचोर
कंटाळा उत्साह
काळा पांढरा
काळोख प्रकाश, उजेड
कायदेशीर बेकायदेशीर
कौतुक निंदा
क्रूर दयाळू
कोरडा ओला
कोवळा जून, निबर
किमान कमाल
कीव राग
कृतज्ञ कृतघ्न
कृत्रिम नैसर्गिक, स्वाभाविक
कृश स्थूल
कृपा अवकृपा
कीर्ती अपकीर्ती


7. ख वरून विरुद्धार्थी शब्द

शब्द विरुद्धार्थी शब्द
खरे खोटे
खंडन मंडन
खात्री शंका
खाली वर
खादाड मिताहारी
खुळा शाहाणा
खूप कमी
खरेदी विक्री
खोल उथळ


8. ग वरून विरुद्धार्थी शब्द

शब्द विरुद्धार्थी शब्द
गरम थंड
गमन आगमन
गढूळ स्वच्छ
गंभीर अवखळ, पोरकट
गद्य पद्य
गाव शहर
गारवा उष्मा
ग्राहक विक्रेता
ग्रामीण शहरी
ग्राह्य त्याज्य
गुरु शिष्य
गुण अवगुण
गुप्त उगड
गुळगुळीत खरखरीत, खडबडीत
गुणी अवगुणी
गुणगान निदा
गोड कडू
गोरा काळा
गौण मुख्य

Read मागणीपत्र लेखन | Magni Patra Lekhan In Marathi With Examples

9. घ वरून विरुद्धार्थी शब्द

शब्द विरुद्धार्थी शब्द
घट्ट सैल, पातळ
घाऊक किरकोळ


10. च वरून विरुद्धार्थी शब्द

शब्द विरुद्धार्थी शब्द
चढ उतार
चल अचल, स्थिर
चढाई माघार
चढणे उतरणे
चवदार बेचव
चपळ सुस्त
चंचल स्थिर
चांगले वाईट
चूक बरोबर
चोर गोलीस
चिमुकला थोरला
चिरंजीव अल्पजीवी

Read बारा राशी नावे | Zodiac Signs In Marathi

11. छ वरून विरुद्धार्थी शब्द

शब्द विरुद्धार्थी शब्द
छोटी मोठी
छोटेसे मोठेसे


12. ज वरून विरुद्धार्थी शब्द

शब्द विरुद्धार्थी शब्द
जड हलके
जय पराजय
जन्म मृर्यू
जवळची लांबची
जगणे मरणे
जमा खर्च
जबाबदार बेजबाबदार
जर तर
जलद हळू
जागणे झोपणे
जास्त कमी
जागरूक निष्काळजी
जागृत निद्रिस्त
जाणे येणे
जिवंत मृत
जिंकणे हरणे
जीत हार
जुने नवे
जेवढा तेवढा
जोश कंटाळा


13. झ वरून विरुद्धार्थी शब्द

शब्द विरुद्धार्थी शब्द
झोप जाग
झोपडी महाल

14. ट, ठ आणि ड वरून विरुद्धार्थी शब्द

शब्द विरुद्धार्थी शब्द
टंचाई विपुलता
टिकाऊ ठिसूळ
ठळक पुसट
डावा उजवा
डौलदार बेढप

Read Marathi Alphabets With PDF | मराठी मुळाक्षरे

15. त वरून विरुद्धार्थी शब्द

शब्द विरुद्धार्थी शब्द
तरुण म्हातारा
तहान भूक
तुरळक दाट
ताजे शिळे
तारक मारक
ताजी शिळी
ताल बेताल
तेजस्वी निस्तेज
तेजी मंदी
तीव्र सौम्य
तीक्ष्ण बोथट
तिरके सरळ
तिरपा सरळ


16. थ वरून विरुद्धार्थी शब्द

शब्द विरुद्धार्थी शब्द
थंड गरम
थंडी उष्मा
थोर लहान
थोरला धाकटा
थोडे जास्त


17. द वरून विरुद्धार्थी शब्द

शब्द विरुद्धार्थी शब्द
दया राग
दयाळू जुलमी
दाट विरळ
दीन रात
दिवस रात्र
दीर्घ ऱ्हस्व
दुरित सज्जन
दुःख सुख
दुष्काळ सुकाळ
दुष्ट सुष्ट
देशभक्त देशद्रोही
देव दानव, दैत्य
दृष्ट सुष्ट
दोषी निर्दोषी, निर्दोष
द्वेष प्रेम


18. ध वरून विरुद्धार्थी शब्द

शब्द विरुद्धार्थी शब्द
धनवंत निर्धन, कंगाल
धडधाकट कमजोर
धर्म अधर्म
धाडस भित्रेपणा
धूसर स्पष्ट
धिटाई भित्रेपणा, भ्याडपणा
धीट भित्रा
धूर्त भोळा

Read आठवड्याचे वार इंग्रजीत आणि मराठीत

19. न वरून विरुद्धार्थी शब्द

शब्द विरुद्धार्थी शब्द
नफा तोटा
नवे जुने
नम्रता उद्धटपणा
नाजूक राठ
निद्रा जागृती
निर्मळ मळकट
निमंत्रित आगंतुक
निंदा स्तुती
निर्दयता सहृदयता, सदयता
निर्बंध मोकळीक
निर्जीव सजीव
निराश उत्साही
निःशस्त्र शस्त्रधारी
निश्चित अनिश्चित
निष्काम सकाम
निर्भय भयभीत
नीती अनीती
नीटनेटका गबाळ्या
नोकर मालक
नेहमी क्वचित
नुकसान फायदा
नेता अनुयायी
न्याय अन्याय


20. प वरून विरुद्धार्थी शब्द

शब्द विरुद्धार्थी शब्द
पक्की कच्ची
पडका धडका
पराक्रमी भित्रा
परका स्वकीय
पहिला शेवटचा
पलीकडे अलीकडे
परवानगी बंदी
प्रकाश अंधार
प्रश्न उत्तर
प्रामाणिकपणा लबाडी
प्राचीन अर्वाचीन
प्रेमळ रागीट
प्रेम द्वेष
प्रचंड चिमुकला
प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष
प्रतिकार सहकार
प्रमाण अप्रमाण
प्रगती अधोगती
पाप पुण्य
पात्र अप्रात्र
पायथा शिखर
पांढरा काळा
प्रारंभ अंत
पुढची मागची
पुष्कळ थोडे
पूर्ण अपूर्ण
पूर्व पश्चिम
पौर्णिमा अमावास्या
प्रिय अप्रिय

21. फ वरून विरुद्धार्थी शब्द

शब्द विरुद्धार्थी शब्द
फसवी स्पष्ट
फायदा तोटा
फार कमी
फुलणे कोमेजणे
फुकट विकत
फिकट गडद

22. ब वरून विरुद्धार्थी शब्द

शब्द विरुद्धार्थी शब्द
बहुमान अपमान
बरोबर चूक
बलाढ्य कमजोर
बसणे उठणे
बंद उघडा
बंधन मुक्तता
बंडाळी सुव्यवस्था
बाल वृद्ध
बाहेर आत
बिघात दुरुस्ती
बुद्धिमान निर्बुद्ध
बुद्धिमान
बेसावध सावध
बेसूर सुरेल


23. भ वरून विरुद्धार्थी शब्द

शब्द विरुद्धार्थी शब्द
भडक सौम्य
भरती ओहोटी
भरभर सावकाश
भले बुरे
भक्कम कमकुवत
भय अभय
भयंकर सौम्य
भयभीत निर्भय
भव्य चिमुकले
भसाडा मंजुळ
भरती आहोटी
भान बेभाम
भारतीय अभारतीय
भाग्यवंत दुर्भागी
भांडण सलोखा
भिकारी सावकार
भूक तहान
भूषण दूषण

24. म वरून विरुद्धार्थी शब्द

शब्द विरुद्धार्थी शब्द
महान क्षुद्र
मधुर कडवट
महाल झोपडी
मऊ टणक
मंद प्रखर
मंजुळ कर्कश
माता पिता
माथा पायथा
माय बाप
मालक नोकर
मान अपमान
माया द्वेष
माघारा सामोरा
मान्य अमान्य
म्हातारा तरुण
मिटलेले उघडलेले
मित्र शत्रू
मैत्री दुश्मनी
मोठा लहान
मोकळे बंदिस्त
मौन बडबड
मृत्यू जीवन
मृदू कठीण
मुका बोलका
मूर्ख शहाणा


25. य वरून विरुद्धार्थी शब्द

शब्द विरुद्धार्थी शब्द
यशस्वी अयशस्वी
यश अपयश
याचक दाता
येईल जाईल
योग्य अयोग्य

26. र वरून विरुद्धार्थी शब्द

शब्द विरुद्धार्थी शब्द
रक्षक मारक
रुडू हसू
राग लोभ
राजा रंक
रुचकर बेचव
रूपवान कुरूप
रेखीव खडबडीत
रिकामे भरलेले
रोड सुदृढ


27. ल वरून विरुद्धार्थी शब्द

शब्द विरुद्धार्थी शब्द
लहानपण मोठेपण
लक्ष दुलर्क्ष
लवकर उशिरा
लबाड भोळा
लबाडी प्रामाणिकपणा
लय प्रारंभ
लक्ष दुर्लक्ष
लाडके नावडते
लांब जवळ
लांबी रुंदी
लेचापेचा भक्कम
लोभी निर्लोभी

28. व वरून विरुद्धार्थी शब्द

शब्द विरुद्धार्थी शब्द
वाकडे सरळ
वापर गैरवापर
वृद्ध तरुण
विचार अविचार
विद्यार्थी शिक्षक
विश्वास अविश्वास
विलंब त्वरा
विशेष सामान्य
विद्वान अडाणी
विष अमृत
विरोध पाठिंबा
विसरणे आठवणे
वेडा शहाणा
वेगात हळूहळू
व्यवस्थित अव्यवस्थित


29. श वरून विरुद्धार्थी शब्द

शब्द विरुद्धार्थी शब्द
शत्रू मित्र
शहर खेडे
शकून अपशकून
शाप वर
शंका खात्री
शेवट सुरवात
श्वास निःश्वास
शिखर पायथा
शिकारी सावज
शिस्त बेशिस्त
शिक्षा शाबाशकी
शीतल उष्ण
शीत अशीत
शक्य अशक्य
शेंडा बुडखा
शुद्ध अशुद्ध
शूर भित्रा

30. स वरून विरुद्धार्थी शब्द

शब्द विरुद्धार्थी शब्द
सकाळ संध्याकाळ
सज्जन दुर्जन
सदाचार दुराचार
सभ्य असभ्य
सतर्क बेसावध
सतेज निस्तेज
समाधान असमाधान
सरस निरस
समान असमान
समृद्धी दारिद्र्य
सत्य असत्य
सरळ वाकडा
संवाद विसंवाद
स्वच्छ घाणेरडा
स्वतंत्र परतंत्र
स्वस्थ बेचैन
स्वहित परमार्थ
स्वदेश परदेश
स्तुती निंदा
स्वस्त महाग
स्वाधीन पराधीन
स्वागत निरोप
स्वार्थ परमार्थ
स्वार्थी निःस्वार्थी
स्पष्ट अस्पष्ट
सावध बेसावध
साहसी भित्रा
सार्थ व्यर्थ
साम्य फरक
सान थोर
सावकाश पटकन
सार्वजनिक खाजगी
सानुली मोठी
सामुदायिक वैयक्तिक
स्थिर अस्थिर
सुप्रसिद्ध कुप्रसिद्ध
सुरक्षित असुरक्षित
सुख दु:ख
सुटका अटक
सुशिक्षित अशिक्षित
सुगंध दुर्गंध
सुंदर कुरूप
सुदैवी दुर्दैवी
सुरुवात शेवट
सुभाषित कुभाषित
सूर्योदय सूर्यास्त
सोपे कठीण
सोय गैरसोय
सौजन्य उद्धटपणा
सेवक मालक

31. ह वरून विरुद्धार्थी शब्द

शब्द विरुद्धार्थी शब्द
हळू जलद
हसणे रडणे
हलके जड
हजर गैरहजर
हसतमुख रडततोंड
हार जीत
हिम्मत भय
हिंसक अहिंसक
हिरमुसलेला उत्साही
हित अहित
हिशेबी बेहिशेबी
हीन दर्जेदार
हुशार मठ्ठ
होकार नकार


32. Marathi Virudharthi Shabd PDF

मराठी विरुद्धार्थी शब्द pdf ला डाउनलोड करण्या साठी खाली दिलेल्या लिंक वर क्लिक करा.

Click Here To Download


तर हे होते काही मराठी भाषेतील विरुद्धार्थी शब्द Opposite words in Marathi. तुम्हाला हे आर्टिकल कसे वाटले कंमेंट करून सांगा आणि आपल्या मित्रां सोबत सहारे जरूर करा.

1 Comments

Post a Comment

Previous Post Next Post